Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/public/sites/www.gttc.eu/wp-content/plugins/cf7-grid-layout/public/class-cf7-grid-layout-public.php on line 2071

Warning: The magic method MchGdbcBasePublicPlugin::__wakeup() must have public visibility in /home/public/sites/www.gttc.eu/wp-content/plugins/goodbye-captcha/includes/plugin/MchGdbcBasePublicPlugin.php on line 44
Gedragsregels – GTTC Groesbeek
 

Gedragsregels GTTC

Gedragsregels GTTC

Op 01-07-2023 heeft het Bestuur van GTTC-gedragsregels opgesteld voor de vrijwilligers, begeleiders, trainers en bestuursleden binnen GTTC.

Regels (of afspraken) vormen de basis voor het goed functioneren van de samenleving en dus ook voor onze vereniging. Regels en afspraken zijn nodig om onze club goed te kunnen besturen, dat er een gezond sportklimaat is en de accommodatie heel, schoon en veilig te houden. Wij gaan ervanuit dat het hanteren van regels en afspraken een positief effect op onze club zal hebben.

De afspraken en regels zijn gemaakt om:
– Samen tot de beste prestaties komen
– Samen een veilige sportomgeving te bieden
– Eigen verantwoordelijkheid te nemen
– Waardering te tonen aan iedereen leden/trainers/vrijwilligers
– Het beste uit jezelf en een ander te halen op een positieve manier

Inhoud:

Gedragsregels sporters
Gedragsregels voor trainers/coaches en begeleiders
Gedragsregels ouders
Gedragsregels vrijwilligers
Gedragsregels voor de bestuursleden
Gedragsregels pesten

 

Gedragsregels voor de sporters

Wij sporten met respect voor iedereen en wij vinden sportiviteit en eerlijkheid belangrijk. Ons doel is om ons (spel) plezier en tafeltenniskwaliteiten te vergroten en laten onze betrokkenheid bij ons team en de club zien.

 1. Wij streven naar veel plezier tijdens de trainingen en wedstrijden.
 2. Wij pesten niet, want niemand mag de dupe worden van onze grappen.
 3. Wij tonen respect voor onze medespelers en tegenstanders en onthouden ons van racistische en beledigende uitlatingen en provocerend gedrag.
 4. Wij spelen eerlijk en onthouden ons van grensoverschrijdende overtredingen.
 5. Wij hebben respect voor de eigendommen van anderen en voor de thuis en uit accommodatie.
 6. Wij respecteren de beslissingen die de trainer/begeleider nemen.
 7. Wij willen op een eerlijke wijze de wedstrijd winnen en tonen ons sportieve verliezers.
 8. Wij spelen als team en zullen als team de spelers waarderen en elkaars kwaliteiten waarderen en elkaar ondersteunen bij minder sterke kanten.
 9. Wij zorgen ervoor dat de kleedkamers na de training/wedstrijd netjes worden achtergelaten (ook bij die van de tegenstander!).
 10. Ik kom naar de trainingen en wedstrijden en laat mijn team niet in de steek, anders bel ik netjes en op tijd af.
 11. In de kleedkamers wordt geen alcohol genuttigd en er wordt niet gerookt. Alcohol onder de 18 jaar is sowieso verboden.
 12. Drugs zijn verboden, hieronder verstaan we ook het handelen in drugs.
 13. Wij tonen onze betrokkenheid bij het team door te ondersteunen en assisteren bij teamactiviteiten (coaching, wedstrijdformulieren).
 14. Wij helpen elkaar om bovenstaande afspraken te respecteren. Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag en zullen elkaar daarin steunen.
 15. Tijdens wedstrijden draag je het officiële clubtenue.
 16. Je gedraagt je bij uitwedstrijden als een gast.
 17. We verwachten dat onze leden zich actief inzetten voor de vereniging.

Hand geven* voor aanvang van en na de wedstrijd. De bedoeling is dat de spelers van beide teams elkaar voorafgaande aan de wedstrijd een hand geven. Een “handje” na de wedstrijd is trouwens eveneens vanzelfsprekend.

 

Gedragsregels voor trainers/coaches en begeleiders

Een positieve, lof uitende trainer/coach/begeleider is voor de sporter belangrijk en zorgt voor veel sportplezier. Wees die trainer/coach/begeleider die gerespecteerd wordt om zijn kennis en de positieve uitstraling naar de spelers toe. Wees die trainer/coach/begeleider die spelplezier vooropstelt en na een goede teamprestatie het team complimenteert.

 1. De trainer/coach/begeleider communiceert zijn/haar beslissingen helder en duidelijk.
 2. De trainer/coach/begeleider is redelijk in zijn/haar eisen naar de spelers en houdt hierbij rekening met leeftijd, fysieke en mentale capaciteiten van de spelers.
 3. De trainer/coach/begeleider geeft alle spelers de kans om tijdens de wedstrijd en de training aan het spel deel te nemen.
 4. De trainer/coach/begeleider leert de spelers dat naast spelvreugde en talentontwikkeling, winnen en verliezen onderdeel van het spel is.
 5. De trainer/coach/begeleider gaat met respect met de spelers om. Zij letten op hun taalgebruik en maken geen negatieve opmerkingen.
 6. De trainer/coach/begeleider draagt zorg voor het materiaal (veiligheid en verzorging). De trainer/leider is verantwoordelijk dat de spelers de kleedkamers schoon achterlaten na de training/wedstrijd (ook bij die van de tegenstander!).
 7. De trainer/coach/begeleider laat in zijn doen en laten voorbeeldgedrag zien, waar de spelers tegenop kijken en respect tonen, zoals bijvoorbeeld niet te schelden.
 8. De trainer/coach/begeleider gunt de spelers hun privacy tijdens het gebruik van de kleedkamers.
 9. De trainer/coach/begeleider spreekt de spelers aan op pestgedrag of ander grensoverschrijdend gedrag. Indien nodig, rapporteert hij/zij problemen of grensoverschrijdend gedrag bij een van de vertrouwenscontactpersonen. Bij (vermoeden van) seksuele intimidatie moet de trainer/coach/begeleider dit melden bij de vertrouwenspersoon.
 10. De trainer/coach/begeleider van het team zullen gevraagd worden een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen aan het bestuur van de vereniging.

 

Gedragsregels ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers en bezoekers zijn positief en tonen respect voor spelers, tegenstanders en overige supporters en stimuleren de spelers positief.

 1. Ouders/verzorgers helpen de vereniging door kleedkamers, kantine en terrein netjes achter te laten.
 2. Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij:
  – de kinderen positief benaderen en enthousiast zijn
  – zoveel mogelijk aanwezig zijn bij de wedstrijden en zijn regelmatig bereid te rijden naar een
  uitwedstrijd
  – ervoor zorgen dat hun zoon/dochter op tijd aanwezig is voor een training of een wedstrijd.
  – erop toezien dat hun zoon/dochter zich op tijd afmeldt voor een training of een wedstrijd.
  – alle pogingen ondersteunen om verbaal en fysiek misbruik tijdens sportactiviteiten door de
  jeugd te voorkomen.
  – ervoor zorgen dat de contributie op tijd wordt voldaan.
  – de kinderen hun privacy gunnen tijdens het gebruik van de kleedkamers.
 3. We verwachten dat ook de ouders van onze (jeugd)leden zich actief inzetten voor de vereniging.

 

Gedragsregels vrijwilligers

Vrijwilligers zijn voor onze club van zeer groot belang. Door hun betrokkenheid kan GTTC blijven voorbestaan.  Om een sportieve en respectvolle vereniging te zijn, hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie. Vanzelfsprekend zijn er voor hen ook een aantal aandachtspunten.

 1. Vrijwilligers kunnen zich voor allerlei voorkomende taken aanmelden bij het bestuurslid vrijwilligerszaken.
 2. De vrijwilliger dient erop toe te zien dat de ruimtes die gebruikt worden tijdens de activiteiten netjes en schoon worden achtergelaten.
 3. De vrijwilliger heeft respect voor anderen en is zuinig op alle materialen van de vereniging.
 4. Vrijwilligers die zich aanmelden voor bepaalde taken worden door een bestuurslid aangesproken op hun nagekomen afspraken, inzet en gebleken geschiktheid.
 5. Een vrijwilliger maakt geen misbruik van zijn functie.
 6. Vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid.

Gedragsregels bestuurder

Een goede, gezonde vereniging heeft een bestuur dat adequaat en consequent handelt. Het bestuur maakt het mogelijk dat de verschillende commissies op een sportieve wijze alle zaken kunnen organiseren, zodat de leden optimaal kunnen sporten op hun eigen niveau. Ook het bestuur heeft een voorbeeldfunctie met sportiviteit en respect.

 1. Het bestuur zorgt voor gelijke mogelijkheden voor deelname aan sportactiviteiten voor alle sporters ongeacht hun vaardigheid, geslacht, leeftijd of handicap.
 2. Het bestuur betrekt haar leden in de organisatie van de vereniging.
 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle materialen en voorzieningen, dat deze voldoen aan de veiligheidseisen en geschikt zijn voor alle spelers.
 4. Het bestuur dient sportiviteit en respect uit te stralen en heeft zodoende een zeer belangrijke voorbeeldfunctie.
 5. Een bestuurder maakt geen misbruik van zijn functie.
 6. Het bestuur heeft een inspanningsverplichting om te zorgen voor trainers die op een respectvolle manier met de spelers omgaan en in staat zijn sportiviteit, teamspel en goede technische vaardigheden te bevorderen.
 7. Het bestuur biedt cursussen aan om trainers, coaches en begeleiders te trainen in het begeleiden van teams met de nadruk op sportiviteit.
 8. Het bestuur is verplicht (vermoeden van) seksuele intimidatie te melden bij het Centrum Veilige Sport.
 9. Het bestuur spreekt alle personen aan die zich op welke wijze ook niet houden aan de geldende gedragscodes, of de voor de hand liggende, algemene omgangsnormen.
 10. Ieder bestuurslid dient een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen aan de vereniging op het gebied van werken met kinderen en indien van toepassing op hun functie.
 11. Het bestuur legt sancties op aan leden, die zich niet conform de geldende gedragscodes hebben gedragen.

 

Gedragsregels pesten

Pestgedrag vind je bij kinderen (en volwassenen) van alle leeftijden, in alle bevolkingsgroepen, op school, thuis en dus ook sportverenigingen. Pesten is een groot probleem. In de gedragsregels leggen we vast dat pestgedrag niet kan en volgens welke werkwijze dat aangepakt wordt.

Wat is pesten?

Het is belangrijk om het onderscheid tussen pesten en plagen te zien.

 1. Plagen is vaak een incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag. Het is een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen.
 2. Wanneer iemand echter gepest wordt, betekent dit dat hij/zij continue het slachtoffer is van pesterijen. Wat zij ook doen, het is nooit goed. De onmacht van het slachtoffer staat tegenover de macht van degene die pest.

Pesten heeft een aantal duidelijke kenmerken:

 • Pesten gebeurt opzettelijk;
 • Pesten is bedoeld om schade toe te brengen (fysiek, materieel of mentaal);
 • Bij pesten is er altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen (fysiek of verbaal sterkere personen
  kiezen minder weerbare personen als slachtoffer);
 • Pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt eerder erger als er niet wordt ingegrepen;
 • Pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor.

Wie pesten er en wie worden er gepest?

Kinderen die pesten lijken vaak sterke kinderen in een groep. Het zijn vaak kinderen die hun eigen problemen hebben. Zij willen macht krijgen in een groep en door te pesten proberen zij indruk te maken op de groep.

Kinderen die gepest worden zijn meestal onzeker en voorzichtig. Ze hebben soms moeite met sociale vaardigheden en zijn vaak geïsoleerd. Hoewel degene die gepest wordt fysiek vaak zwakker is dan de pester, hebben kenmerken als gewicht, kleding of het dragen van een bril meestal minder invloed dan wordt gedacht. Gepeste kinderen hebben wel moeite om zichzelf te verdedigen. Ze voelen zich machteloos tegenover de pester. Gepeste kinderen voelen zich vaak erg eenzaam.

Daarnaast zijn er ook kinderen die geen actieve rol spelen in het geheel, maar die wel bepalend zijn voor het pestgedrag van de pester. Pestende kinderen kunnen zich gesterkt voelen door de zwijgende instemming van derden.

Veel voorkomende pesterijen van pesters naar slachtoffers zijn:

 • Volstrekt doodzwijgen
 • Isoleren;
 • Slaan of schoppen;
 • Voortdurend zogenaamd leuke opmerkingen maken over een teamgenoot;
 • Bezittingen afpakken of stukmaken;
 • Jennen;
 • Het slachtoffer voortdurend de schuld van iets geven;
 • Opmerkingen maken over kleding of uiterlijk;
 • E-mails of app-berichten met een bedreigende of kwetsende inhoud versturen;
 • Kwetsende afbeeldingen van het slachtoffer digitaal verspreiden of op het internet plaatsen.

Wat zijn de gevolgen van pesten?

In de eerst plaats een verdrietig kind. De slachtoffers van pesten kunnen hiervan blijvende schade ondervinden. In de tweede plaats treft het pesten natuurlijk ook de ouders. Zij worden er dagelijks mee geconfronteerd. In de derde plaats treft het ook de trainer van de groep gepeste kinderen en de pesters. Hierbij draagt deze de verantwoordelijk voor de veiligheid van alle kinderen die aan hem zijn toevertrouwd.

Is pestgedrag te tolereren?

Nee, pestgedrag kunnen we niet tolereren. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Niemand mag aan de kant blijven staan. Daarom heeft GTTC de gedragsregels pesten, regels om pestgedrag aan te pakken.

Preventieve maatregelen.

De trainer bespreekt met de jeugdspelers de algemene afspraken en regels tijdens de training aan het begin van het sportseizoen. Het onderling plagen en pesten wordt hier benoemd en de regels van de gedragscode pesten worden besproken.

Hoe te handelen, wanneer er een vermoeden bestaat van pestgedrag

Stap 1: Navragen of degene die gepest wordt heeft geprobeerd het eerst samen met de pester op te
lossen.

Stap 2: Als ze er niet uitkomen wordt er actief ingegrepen door de trainer.

Stap 3: De trainer gaat proberen om samen met hen de ruzie of pesterijen op te lossen. De trainer
gaat contact zoeken met de ouders na de kinderen daarover ingelicht te hebben.

            De trainer kan tijdens de training het onderwerp pesten weer bespreken, wat zijn de
oorzaken en de gevolgen zijn voor de slachtoffers, de daders, de meelopers en de zwijgende
middengroep. Of ze in de gaten hebben welk verdriet zij veroorzaken met hun houding. Ook
kan er besproken worden hoe de groep de situatie zou willen verbeteren.

Stap 4: Bij herhaaldelijke ruzie/pestgedrag wordt de naam van de ruziemaker/pester genoteerd in
een verslag. Bij iedere melding beschrijven wat er gebeurd is. Trainer en ouders proberen in
goed overleg samen te werken aan een oplossing, indien nodig na overleg met de
vertrouwenspersoon of bestuur. NB: Jonge kinderen (tot 7/8 jaar) zullen minder in staat zijn
om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in de bovenstaande stappen. Het aandeel van
de trainer en eventueel ouders, zal dan groter zijn.

Hulp aan het gepeste kind

De begeleiding van de gepeste speler is van groot belang voor het verwerken van de ervaringen en het voorkomen van gepest worden.

Hulp aan de pester

Pesters zijn niet in staat om hun gedrag te veranderen en hebben dus óók hulp nodig. Die hulp kan bestaan uit een gesprek waarin duidelijk zal worden aangegeven welk gedrag niet geaccepteerd wordt. Er wordt een schriftelijk verslagje van gemaakt. Er wordt een duidelijke afspraak gemaakt voor een vervolggesprek wat de consequenties zijn als het gedrag niet veranderd.

Hulp aan de zwijgende middengroep en de meelopers

De zwijgende middengroep moet begrijpen hoe groot de impact is van pestgedrag. Hierin spelen ouders en trainers een grote rol.

Hulp aan de ouders

Voor de ouders van het gepeste kind is het van belang dat GTTC serieus omgaat met de aanpak van het pesten.

Met de ouders, gepeste kind en de pester, zal overleg zijn over de aanpak en de begeleiding van hun kinderen. De ouders van de pesters moeten op de hoogte zijn van wat er met hun kind gebeurt. Zij hebben er recht op te weten dat hun kind in sociaal opzicht bepaald zorgwekkend gedrag vertoont dat dringend verbetering behoeft. Ouders kunnen hun kinderen zeggen dat zij het verschrikkelijk vinden als kinderen elkaar pesten. Dat als hun kind het ziet, het zeker niet mee moet pesten. Indien het kind dat niet durft, het altijd aan de ouders of aan de leider/trainer moet vertellen. Praten over pesten is heel iets anders dan klikken.

Sancties

De volgende maatregelen kunnen worden genomen indien het pesten zich voor blijft doen. De straf is opgebouwd uit 4 stappen; afhankelijk van hoelang de pester door blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en geen verbetering vertoont in zijn/haar gedrag.

Stap 1: Gesprek: bewustwording voor wat hij/zij met het gepeste kind uithaalt.  Afspraken maken
met de pester over gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken worden wekelijks
besproken in een kort gesprek aan de orde.

Stap 2: De ouders nadrukkelijk bij de oplossing betrekken. De vereniging heeft de verslagjes
bijgehouden. De verslagen zijn uitgangspunt voor het gesprek.

Stap3:  Bij aanhoudend pestgedrag de pester schorsen.

Stap 4: In extreme gevallen moet de pester geroyeerd worden.

Gegevens vertrouwenspersonen en bestuursleden:

  • Vacature             Vertrouwenspersoon
  • John Stevens             Voorzitter
  • Esther Peters             Jeugdzaken
  • Shirley Sillessen        Secretaris
  • Rob Toonen               Gebouwbeheer
  • Ine Cillessen              Penningmeester


LID WORDEN VAN DE GEZELLIGSTE CLUB VAN GROESBEEK

Sponsoren GTTC GROESBEEK

web adv GTTC reneerik
web adv GTTC schoenmakers
web adv GTTC peerenboom
web adv GTTC leeho
web adv GTTC blommenstein _1
web adv GTTC JD Woodz_1
web adv GTTC rikjo
web adv GTTC lema
web adv GTTC-La Vitale
web adv GTTC HSI
web adv GTTC Doors4
web adv GTTC dhd
web adv GTTC Boetie
web adv GTTC Game 11 _1
web adv GTTC JTA de Bruin _1
web adv GTTC Miche van Leur _1
web adv GTTC AA
web adv GTTC - Aurora
web adv GTTCRowil
web adv GTTC Stariw
web adv GTTC vkesteren
web adv GTTC DotDos
web adv GTTC albers
web adv GTTC Bernards metaal_1
web adv GTTC Frits
web adv GTTC Essity
web adv GTTC-Laheij
web adv GTTCklabbers